icbnet

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

English (United Kingdom)
Θέματα διπλωματικών εργασιών

Κατέβασμα σε αρχείο Οκτώβριος 2018, Σεπτέμβριος 2018


Οκτώβριος 2018

1. Σχεδίαση και ανάπτυξη ασφαλούς συστήματος διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων με επίγνωση της ιδιωτικότητας.

Η συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση των παρεχόμενων - από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς - υπηρεσιών από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αυξάνει δραματικά τις ευπάθειες των συστημάτων, το πλήθος και το εύρος των απειλών - επιθέσεων, καθώς και τη σοβαρότητα των συνεπειών για τον πάροχο αλλά και τον τελικό χρήστη της εκάστοτε υπηρεσίας σε περίπτωση κάποιου περιστατικού ασφάλειας. Οι σημερινές επιθέσεις προς τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα πληροφοριακά συστήματα που τις υποστηρίζουν αποτελούν ένα νέο είδος ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ μπορεί να έχουν ποινικό, οικονομικό ή τρομοκρατικό κίνητρο και να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση της κοινωνίας. Διαρροές κρίσιμων πληροφοριών, τροποποίηση ευαίσθητων δεδομένων και μη διαθεσιμότητα βασικών λειτουργιών μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο οικονομικά συμφέροντα εταιρειών αλλά και στρατηγικά συμφέροντα κρατών.

Δεδομένου ότι οι επιθέσεις εναντίον των ΤΠΕ εξελίσσονται συνεχώς και η ανίχνευσή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη, η εξασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών κρίνεται αναγκαία. Για το λόγο αυτό, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση των πληροφοριακών συστημάτων να λαμβάνει υπόψη της: α) την ποικιλία και ένταση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα, β) τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και γ) το σημαντικό κόστος από τυχόν σκόπιμες παραβιάσεις της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος, όπως επίσης και των ακούσιων, τυχαίων και φυσικών γεγονότων που απειλούν ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών καθοριστική συνεισφορά έχει η χάραξη στρατηγικών, η ανάπτυξη πολιτικών, η υλοποίηση υπηρεσιών και μηχανισμών, καθώς και η εκ-των-προτέρων, κατά-τη-διάρκεια και εκ-των-υστέρων αξιολόγηση του συνολικού εγχειρήματος, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας και η ανάπτυξη πλατφόρμας που θα υιοθετεί τα απαιτούμενα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων από τις απειλές στις οποίες εκτίθενται ή/και την ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων από δυνητικά περιστατικά ασφάλειας. Η προαναφερθείσα πλατφόρμα θα ακολουθεί την προσέγγιση ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας από το σχεδιασμό του συστήματος (security- & privacy-by-design) και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που απορρέουν από την απαραίτητη συμμόρφωσή της με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection RegulationGDPR). Η αποτελεσματικότητα της προαναφερθείσας πλατφόρμας θα εξεταστεί και θα επαληθευθεί σε ένα επιλεγμένο σενάριο.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση αρχών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και κρυπτογραφίας, καθώς και της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(2 άτομα)

2. Σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείου για τη γραφική αναπαράσταση του Κοινωνικού Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Το “Κοινωνικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων” (Social Internet of Things; SIoT) είναι ένα κοινωνικό δίκτυο έξυπνων αντικειμένων. Ομοίως με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να υπάρξει ένα δίκτυο αποτελούμενο από τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ έξυπνων αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, το SIoT προσφέρει: α) πλοήγηση στο δίκτυο για κλιμακούμενη και αποτελεσματική ανακάλυψη υπηρεσιών και αντικειμένων, β) εκμετάλλευση μοντέλων των κοινωνικών δικτύων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things; ΙοΤ) και γ) δημιουργία ενός επιπέδου αξιοπιστίας μεταξύ των αντικειμένων, τα οποία είναι «φίλοι».

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά η σχεδίαση και έπειτα η υλοποίηση ενός εργαλείου, το οποίο θα παρουσιάζει στους χρήστες του τις σχέσεις τις οποίες έχουν αναπτύξει οι διάφορες οντότητες του Κοινωνικού Διαδικτύου των Πραγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα (π.χ., https://snap.stanford.edu/data/index.html) και θα ακολουθήσει η μετατροπή τους σε τριπλέτες, κάνοντας χρήση των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (Semantic Web). Στους χρήστες του εργαλείου θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων οντοτήτων, ο σχηματισμός σχέσεων μεταξύ τους, καθώς και η αποθήκευση του δημιουργηθέντος γράφου.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java ή Python. Επιθυμητή είναι η γνώση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (OWL, RDF, SPARQL) και η εξοικείωση με την ανάλυση κοινωνικών δικτύων.

(1 άτομο)

 

3. Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής (iOS) διαχείρισης μαθημάτων για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές που θα βοηθάει τους φοιτητές και τους καθηγητές μίας σχολής να διαχειρίζονται τα μαθήματά τους. Οι χρήστες της εφαρμογής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους φοιτητές και τους καθηγητές. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στα μαθήματα του κάθε εξαμήνου, θα έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο σχετικό με τα μαθήματα αυτά και θα ειδοποιείται σε περιπτώσεις ανακοινώσεων. Ο καθηγητής θα μπορεί να βλέπει ποιοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα, να προσθέτει περιεχόμενο σχετικό με το μάθημα και να δημοσιεύει ανακοινώσεις. Η εφαρμογή θα προσφέρει λύση και στο σύστημα εξέτασης του μαθήματος, προσφέροντας υπηρεσία επιβεβαίωσης της παρουσίας του φοιτητή την ώρα της εξέτασης. Στόχος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας φοιτητών και καθηγητών.

Στην πρώτη φάση της διπλωματικής εργασίας, θα γίνει ανάλυση των απαιτήσεων μιας τέτοιας εφαρμογής. Στη συνέχεια, θα ερευνηθούν οι απαραίτητες τεχνολογίες για την υλοποίηση της εργασίας. Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη του εξυπηρετητή της πλατφόρμας και της εφαρμογής για την κινητή συσκευή.

Απαραίτητη είναι η γνώση αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Η εφαρμογή για την κινητή συσκευή θα αναπτυχθεί σε γλώσσα Swift.

(1-2 άτομα)

4. Ανίχνευση αξιόλογων ιδεών μέσω εφαρμογής τεχνικών μηχανικής μάθησης σε δημόσια κανάλια άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι διαδικτυακές κοινότητες αποτελούν ελκυστικές πηγές ιδεών στο πλαίσιο της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Εντούτοις, η κατανόηση της πραγματικής σημασίας του τεράστιου όγκου δεδομένων, ο οποίος παράγεται στις κοινότητες αυτές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής εργασίας, θα υλοποιηθεί ένα μοντέλο ανάλυσης δεδομένων διαδικτυακών κοινοτήτων εστιάζοντας στην αναγνώριση καινοτόμων ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, θα εφαρμοσθούν τεχνικές μηχανικής μάθησης με σκοπό την εκπαίδευση ενός μοντέλου ταξινόμησης. Το προτεινόμενο σύστημα θα φιλτράρει τα ανταλλασσόμενα μηνύματα, π.χ., αφαιρώντας εικόνες και επισυναπτόμενα αρχεία.

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας, το προτεινόμενο σύστημα θα εφαρμοστεί σε δημοφιλή εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως είναι το Viber.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python.

(1-2 άτομα)

5. Ευφυές σύστημα αυτόματης εξαγωγής περιλήψεων κειμένων.

Η ανεξέλεγκτη αύξηση της πληροφορίας σε μορφή κειμένου που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο εμποδίζει την αποδοτική μελέτη ενός πεδίου ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάγκη για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών αυτόματης εξαγωγής περιλήψεων.

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα αναπτυχθεί σύστημα βασισμένο στη μηχανική μάθηση, το οποίο θα παράγει περιλήψεις ελληνικών ή αγγλικών κειμένων σε φυσική γλώσσα. Θα προηγηθεί εκτενής μελέτη των υπαρχόντων σχετικών αλγορίθμων και μεθοδολογιών και η επιλογή αντιπροσωπευτικών συλλογών κειμένων για την εκπαίδευση του συστήματος. Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας θα παρουσιασθούν μέσω μίας ιστοσελίδας ανεπτυγμένης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Google AngularJS και Firebase.

Απαραίτητη η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python και της Γλώσσας Σήμανσης Υπερκειμένου (HTML).

(1 - 2 άτομα)

6. Συστήματα πολλαπλών κεραιών σε ευρυζωνικά δίκτυα 5ης γενιάς

Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας για υψηλούς ρυθμούς μετάβασης, οδηγεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ασύρματων δικτύων καθώς και στην προτυποποίηση διαφορετικών συστημάτων. Τα τελευταία χρόνια, καθορίζεται η μετάβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα 5ης γενιάς, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών πρόσβασης στο φυσικό μέσο και μετάδοσης δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία είναι αυτή της χρησιμοποίησης πολύ μεγάλου πλήθους κεραιών στον σταθμό βάσης (Μassive Multiple Input Multiple Output – MIMO) για τις συχνοτικές περιοχές κάτω από 6 GΗz. To βασικά πλεονεκτήματα είναι αφενός η δημιουργία επαρκούς πλήθους ασυσχέτιστων καναλιών, τα οποία μπορούν να διατεθούν σε διαφορετικές ομάδες χρηστών, καθώς και η αυξημένη ενεργειακή και φασματική απόδοση.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη τεχνικών μετάδοσης δεδομένων σε συστήματα Massive ΜΙΜΟ με χρήση του πρωτοκόλλου OFDMA.

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει ανασκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου των συστημάτων ΜΙΜΟ, τεχνικών κωδικοποίησης και μετάδοσης δεδομένων, καθώς και υπολογιστική προσομοίωση επιλεγμένων τοπολογιών Massive MIMO.

Massive MIMO

Απαιτούμενες Γνώσεις: Δίκτυα Επικοινωνιών, Κεραίες, Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση

Επιθυμητές Γνώσεις: Εξοικείωση με τη χρήση του Μatlab ή με τη γλώσσα προγραμματισμού Java

(1 άτομο)

Σεπτέμβριος 2018

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙοΤ-INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA

The digitalization and increasing connectivity of (critical) cyber-physical objects is today enabling the development of large new set of applications in both the automotive and industrial manufacturing markets. These innovations have also lead to new safety & security related requirements in the design, testing, production and operation of these systems.

Realizing in a cost-effective way, the full potential of trustworthy and secure cyber-physical systems and applications in Automated Driving and Industry 4.0 requires a holistic approach that embraces all operational aspects, with the objective of a) ensuring trusted interaction across devices, machines and networks; b) maintaining integrity, authenticity and confidentiality of information; and c) sufficiently protecting production data and intellectual property.

The IoT4CPS project supports digitalization along the entire product lifecycle. It provides innovative components and system designs, facilitating the implementation of level 3 and level 4 autonomous driving functions, and the development of innovative solutions for smart production environments.

Within IoT4CPS, Infineon will assess the requirements of secure and reliable V2X communication systems, and contribute to the development of a cognitive open vehicle platform as enabler for smart instrumentation. It will also investigate trustworthy radio connectivity solutions for I4.0 environments, with holistic secure connectivity concepts that facilitate the operation of communication infrastructure along the entire production and product lifecycle.

We are looking for students with the willingness to work in a challenging environment in a highly motivated international team. This specific job is suitable for students with technical studies in the field of Computer Science or comparable with training on IT-/computer-security.

Learning outcomes:

· Gain experience working in the semiconductor industry

· Acquire further insights on the latest industrial IoT projects

· Enhance knowledge related to the application of high-end communications hardware, security components, protocols and policies for smart industry applications.

· Develop your interpersonal and intercultural skills through communicating within the diverse multinational environment.

For more information please check at: https://iot4cps.at/

Infineon Technologies Austria: www.infineon.com/cms/austria/en

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει πλήρη οικονομική και ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Αυστρία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Καθηγήτρια κα Δ. – Θ. Κακλαμάνη.